Vedtekter

Bergringen er tilknyttet NTNU/IGP (Instituttet for geovitenskap og petroleum). Vedtektene endres formelt ved neste generealforsamling. 

Vedtekter for Bergringen vedtatt 22.01.2002, endret i styremøte 21 mars 2003 og 12 april 2005. Vedtatt i styret 6. desember 2005. Revidert 14. juni 2006. Vedtatt i styret 10. januar 2007. Revidert og vedtatt i styremøte 15. september 2008. Sist endret 03.November 2022. 

Bergringen ble dannet høsten 2001 og er et samarbeid mellom NTNU Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP), studenter ved IGP og bergindustriens bransjeorganisasjoner; Norsk Bergindustri.

§ 1 NAVN OG ORGANISASJON

Foreningens navn er Bergringen. Bergringen er en ideell samarbeidsorganisasjon mellom Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), studenter ved IGP og bergindustriens bransjeorganisasjoner og bedrifter. Bergringen er formelt tilknyttet og organisert under IGP, NTNU.

§ 2 FORMÅL

Formålet med Bergringen er å bidra til å øke søkningen og interessen for høyere utdanning ved IGPrettet mot bergindustrien. Bergringen skal være et instrument for å bidra til å bygge tettere relasjoner mellom instituttet, studenter, bergindustrien og relaterte virksomheter.

§ 3 MEDLEMMER

Alle medlemsbedrifter i Norsk Bergindustri og andre virksomheter som har tilknytning til bergindustrien inviteres til medlemskap.

Ethvert medlem er forpliktet til å overholde Bergringens vedtekter samt de beslutninger og avtaler som, i henhold til vedtektene, treffes av Bergringens styre.

Medlemmene plikter å sende inn de opplysningene som er nødvendige for foreningens virksomhet.

§ 4 KONTINGENT

Medlemskap i Bergringen betinger betaling av kontingent. Medlemmet fastsetter selv størrelsen av kontingent etter evne. Styret i Bergringen utarbeider veiledende satser for medlemskap. Veiledende satser er oppgitt på foreningens hjemmeside.

Kontingent forfaller i januar.

§ 5 GENERALFORSAMLING

Bergringens generalforsamling avholdes i forbindelse med Bergdagen.
 
Bergringens styre velges av generalforsamlingen og styremedlemmer velges normalt for to år av gangen. Det legges opp til at halve styret er på valg hvert år.
 
Forslag til valg av nye styremedlemmer legges frem til vedtak under generalforsamlingen. Bergringens årsregnskap og budsjett legges også frem til informasjon under generalforsamlingen.
 
Bergringens medlemmer stemmer over vedtak under generalforsamlingen og hvert medlem har én stemme. Vedtak gjøres ved simpelt flertall hos de fremmøtte.
 
Forslag til saker som skal behandles på generalforsamlingen må sendes til styret senest 6 uker før generalforsamlingen. Møteinnkalling til generalforsamling skal sendes til medlemmene senest 4 uker før.
 
Det velges referent og to personer til å signere protokoll på generalforsamlingen.

§ 6 STYRET

Styrets sammensetning skal bestå av:

  • 2 ansatte ved IGP
  • 2 studentrepresentanter, som fortrinnsvis representerer ulike studieprogram
  • 2 representanter fra medlemsbedrifter.
  • 1 sekretær (student)
  • 1 økonomiansvarlig (IGP)

Styret konstituerer seg selv på første ordinære styremøte etter siste generalforsamling. Styret velger selv leder og nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av styremedlemmene er til stede. Styret kan avholde møter fysisk eller via tele- / videokonferanse.

Hvis et styremedlem sin medlemsbedrift sier opp sitt medlemskap i Bergringen, skal styremedlemmet tre ut av styret ved neste generalforsamling. Hvis styremedlemmet sitt ansettelsesforhold i medlemsbedriften opphører, og der styremedlemmet ikke går over til en annen medlemsbedrift, skal styremedlemmet tre ut av styret ved neste generalforsamling.

Ved frafall av styremedlemmer mellom valg kan styret utpeke nye representanter som fungerer frem til neste valg. Forslag til nye styremedlemmer meldes inn til styret fra henholdsvis IGP, de sittende studentene, og medlemsbedriftene.

Observatører fra Bergringens medlemmer er velkommen på forespørsel. Norsk Bergindustri anbefales å stille som observatør i styret.

§ 7 OPPHØR AV MEDLEMSSKAP

Ved utmeldelser gjelder medlemskapet ut det kalenderåret utmeldelsen er levert. Kontingent svares for dette året.

Et medlem kan ekskluderes når vedkommende medlem har vist slikt forhold at det ikke lenger er ønsket. Forslag om eksklusjon fremmes av styret eller skriftlig til styret. Slikt forslag skal begrunnes. Styret avgir innstilling, som forelegges vedkommende medlem for uttalelse. Avgjørelse treffes med alminnelig flertall av første ordinære generalforsamling eller i ekstraordinær generalforsamling.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer av Bergringens vedtekter kan besluttes av styret med minst 2/3 flertall av styret medlemmer. Vedtektene vedtas formelt ved neste generalforsamling.

Styret har ikke anledning til å utføre vedtektsendringer som forplikter medlemmene utover de opprinnelige vedtekter vedtatt 22. januar 2002.

§ 9 REVISJON

Regnskapet revideres årlig av IGP gjennom NTNUs etablerte økonomi- og kontrollsystem og i henhold til norsk lovverk for statlige institusjoner.

§ 10 OPPLØSNING AV BERGRINGEN

Oppløsning av Bergringen kan besluttes av styret dersom målsettingen for Bergringen ikke blir nådd eller ved bergindustriens manglende oppslutning. Ved oppløsning tilfaller frie midler IGP, for bruk i tråd med Bergringens formål.

Signert Trondheim 17.11.22