BERGPRISEN

Formål

Bidra til å heve kvalitet og rekruttering til det geofaglige miljøet på NTNU. Dette gjøres ved å premiere gode masteroppgaver fra foregående år. Prisen blir gitt til studenter ved Tekniske geofag og Geologi realfag ved NTNU.

Studenter

Prisen kan gis til:

  • Beste masteroppgave ved Tekniske Geofag ved NTNU
  • Beste masteroppgave i Geologi realfag ved NTNU 
  • Beste masteroppgave i Ingeniørgeologi realfag ved NTNU 

Alle masteroppgaver som har fått karakteren A vurderes av de involverte faglærerne i fellesskap. Relevante kandidatoppgaver sendes videre til en ekstern komite, Bergpriskomiteen, for endelig utvelgelse.

Bergpriskomiteen vurderer kandidatene videre etter:

  • Relevans for og samarbeid med industrien.
  • Innovasjon, utvikling og forsking, og potensiale for å utvikle mastergradsarbeidet videre til PhD.
  • Miljømessige, samfunnsmessige eller etiske forhold må være beskrevet og diskutert i oppgaven. 

Komiteen kan dele ut inntil tre priser pr. år, hver på kr 15.000. Komiteen skal tilstrebe å tildele prisen på en slik måte at alle relevante fagfelt begunstiges. Komitéen kan velge å ikke dele ut prisen et år.

Bergpriskomitéen

Bergpriskomitéen har som formål å vurdere aktuelle masteroppgaver og tildele Bergprisen.

Komitéen består av én representant fra Bergringen, én representant fra IGP og to bransjerepresentanter. Komitémedlemmene velges for to år av gangen, og kan maksimalt sitter i to sammenhengende perioder. Representanten fra Bergringen er Bergpriskomitéens leder og har dobbeltstemme. Komitéens leder er også ansvarlig for å rekruttere nye representanter til komitéen.

Bergprisvinnere

Dokumentet inneholder en (ufullstendig) liste over bergprisvinnere fra 2012 til 2021: Bergprisvinnere (ufullstendig)